Tham khảo:

+ homebridge-broadlink-rm : link

Bạn dùng App Broadlink để kết nối thiết bị Broadlink RM với Router. Cấu hình IP tĩnh cho thiết bị trên Router. Nếu bạn dùng broadlink RM 4 Series thì cần vào Broadlink App, chọn thiết bị RM, mở khóa cho nó trước nhé.

Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, nhập Broadlink RM Pro vào mục tìm kiếm.

Bạn nhấn vào INSALL , và tiến hành cài đặt nhé. Sau khi cài đặt, bạn vào SETTING của plugin Broadlink RM Pro

Bạn sử dụng các thông tin IP, MAC của thiết bị Broadlink RM để cấu hình trong file Config.

{
"platform": "BroadlinkRM",
"name": "Broadlink RM4C",
"hideScanFrequencyButton": true,           => nếu dùng loại Pro có RF thì chọn false
"hideLearnButton": false,
"hideWelcomeMessage": true,
"hosts": [
{
"address": "192.168.100.175",
"mac": "24:df:a7:31:1d:55",
"isRM4": true,                                          => dành cho RM4, RM 4C.
"isRFSupported": false                          => nếu dùng loại Pro có RF thì chọn true
}
]
}

Lưu lại và khời động HomeBride, bạn vào Accessories sẽ thấy nút Learn. Bạn nhấp vào Learn để cho học mã hồng ngoại IR của nút trên Remote muốn đưa vào HomeBridge.

Bạn lấy đoạn mã lệnh vừa học được đưa vào trong Config của HomeBridge.

{
"platform": "BroadlinkRM",
"name": "Broadlink RM4C",
"hideScanFrequencyButton": true,           => nếu dùng loại Pro có RF thì chọn false
"hideLearnButton": false,
"hideWelcomeMessage": true,
"hosts": [
{
"address": "192.168.100.175",
"mac": "24:df:a7:31:1d:55",
"isRM4": true,                                          => dành cho RM4, RM 4C.
"isRFSupported": false                          => nếu dùng loại Pro có RF thì chọn true
}
],
"accessories": [
{
"name": "TV Power",
"type": "switch",
"data": {
"on": "260050000001249312131213123712141213121312131213123713371213133712381237133712381213121312131237131312131213121312371337123812131138133713371238120005190001274913000d05000000000000",
"off": "260050000001249312131213123712141213121312131213123713371213133712381237133712381213121312131237131312131213121312371337123812131138133713371238120005190001274913000d05000000000000"
}
}
]
}


Lưu lại và khởi động HomeBridge, vào Accessories sẽ thấy nút vừa thêm vào. Bạn làm tương tự cho các nút Remote muốn đưa vào HomeBridge nhé. Xem thêm hướng dẫn cho các loại khác tại đây.

Cách lấy RF code:

Bạn nhấn vào mục Scan Frequency, bạn nên mở thêm tab, chọn mục View Log để tiện xem.

[7/20/2022, 3:46:56 PM] [Broadlink RM4 Pro] [INFO] Scan RF (scanning)
[7/20/2022, 3:46:56 PM] [Broadlink RM4 Pro] [ACTION] Hold down the button that sends the RF frequency. ==> khi thấy dòng này, bạn nhấn và giữ nút trên remote RF.
[7/20/2022, 3:47:28 PM] [Broadlink RM4 Pro] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
[7/20/2022, 3:47:28 PM] [Broadlink RM4 Pro] [ACTION] Keep holding that button!
[7/20/2022, 3:47:29 PM] [Broadlink RM4 Pro] [INFO] Scan RF (found frequency - 2 of 2)
[7/20/2022, 3:47:29 PM] [Broadlink RM4 Pro] [ACTION] Press the RF button multiple times with a pause between them to get code. ==> khi thấy dòng này thì nhấn nhả nhiều lần nút trên remote RF.

[7/20/2022, 3:47:38 PM] [Broadlink RM4 Pro] [INFO] Scan RF (complete)
[7/20/2022, 3:47:38 PM] [Broadlink RM4 Pro] [RESULT] Hex Code: b1c0f600249e06000002e000015e0b220c22220c220c0b220b23220c0b220b230b23210c220d210d210d210d210d0a23220c0b230a240a23220c0b230a230b0001600c220b23220c220c0b220b23220c0b230b220c22220c220c220c220c220c220d0a23220c0b230b230a23220c0b230b230b0001600b230b23220c220b0c220c22220c0b230b220c22220c220c220d210d210d210d0a23220d0a230b230b22220c0b230b230b0001610b220c22220c220c0b230b22220c0b230b220c22220c220c220c220c220c220c0b23210d0a230b230b22220d0a230b230b0001610b230b22220c220c0b230b22230b0b230b230b22220c220c040005dc
[7/20/2022, 3:47:39 PM] [Broadlink RM4 Pro] [INFO] Scan RF (stopped)

Bạn tham khảo thiết bị điều khiển Remote của Broadlink bên dưới nhé!