Đầu tiên bạn tải và đăng ký tài khoản ứng dụng eWeLink. Sau đó, tiến hành thêm các thiết bị Sonoff cần điều khiển vào tài khoản eWeLink vừa đăng ký.

Tải ứng dụng Google Home và thiết lập khai báo thiết bị Google Home với tài khoản Google trước khi kết nối với ứng dụng eWeLink.

Kết nối ứng dụng eWeLink với Google Home

  1. Chọn Thiết lập hoặc thêm (Set up or add) > Thiết lập thiết bị (Set up device) > Hoạt động với Google (Works with Google).
  2. Tìm dịch vụ có tên Smart We Link
  3. Đăng nhập tài khoản eWeLink của bạn.

Sau khi kiên kết ứng dụng eWeLink với ứng dụng Google Home, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các thiết bị Sonoff được liên kết ở phần Smart We Link.