AutoGPT là một công cụ phát triển được xây dựng trên nền tảng GPT-3.5 của OpenAI. Được đánh giá là một công nghệ tiên tiến…