Bạn gắn micro SIM, anten vào bộ module sim wifi, sau đó cấp nguồn 5 – 24V 2A. Đèn của module SIM sẽ chóp nhanh trong khoảng 10s, sau đó sẽ chóp chậm 2 – 3 lần/s là thành công nhé.

Lưu ý: Sau khi cấp nguồn cho bộ SIM, bạn đợi khoảng 1 phút để bộ SIM khởi động hoàn thành nhé.

Kết nối wifi cho Module:

Bạn cung cấp tên wifi khi mua sản phẩm để module tự động kết nối vào, hoặc bạn kết nối wifi theo các bước sau.

Sau khi cấp nguồn, bộ module sim wifi sẽ phát ra wifi ssid tên là sim_xxx , bạn dùng máy tính/điện thoại kết nối vào wifi ssid này với password là noha.vn_

Sau đó máy tính sẽ tự động kết nối đến địa chỉ http://192.168.4.1

Bạn nhập tên wifi và password wifi của nhà bạn vào như bên dưới.

Đợi khoảng 2 phút hoặc bạn rút nguồn của bộ module sim wifi rồi cấp nguồn lại, bộ module sim wifi sẽ kết nối đến mạng wifi nhà bạn.

Các chức năng của bộ SIM wifi :

1.> Truy cập vào giao diện web admin của bộ module SIM:

Từ máy tính tại nhà, bạn có thể truy cập vào giao diện web bằng địa chỉ IP ( ví dụ : http://192.168.1.12 ) của bộ SIM : user là admin, password : noha.vn_ . Bạn cần cố định IP cho Module trên modem wifi.

Bạn có thể lấy địa chỉ cục bộ IP trên router/modem wifi, hoặc có thể sử dụng các ứng dụng : App ANDROID FING, App iOS Net Analyzer, Addon Chrome mDNS Browser

2.> Sử dụng chức năng REST API, http

Module sim wifi cung cấp một REST API, http đơn giản để thực hiện các chức năng:

+ Truy vấn thông tin của Module SIM như hiện trên web : Uptime, SDT G.Di, … Sử dụng giao thức GET http.

Cấu trúc truy vấn: http://IP_module/Id ( Ví dụ : http://192.168.100.104/sensor/cc89_wifi_signal ). Module sử dụng phương thức chứng thực là digest , username là admin, passoword là noha.vn_

Cách lấy Id : từ trình duyệt web, bạn truy cập vào đường dẫn “http://IP_module/events” của Module.

Bạn sẽ thấy data id : sensor-cc89_wifi_signal => khi đó Id sẽ là sensor/cc89_wifi_signal. Tức là bạn thay thế dấu ‘-‘ bằng ‘/’

+ Thực hiện các chức năng SIM như gọi điện, gửi tin nhắn, kiểm tra số dư tài khoản … Sử dụng giao thức POST http. Module sử dụng phương thức chứng thực là digest , username là admin, passoword là noha.vn_

Cập nhật số điện thoại và nội dung tin nhắn sms gửi đi:

Trước khi gọi, gửi sms bạn cần cập nhật số điện thoại và nội dung SMS bằng POST url : http://IP_module/cover/template_cover/set?position=SDT&tilt=SMS . Ví dụ : “http://192.168.100.204/cover/template_cover/set?position=0933917722&tilt=noi_dung_tin_nhan_khong_dau” . Với tin nhắn “noi_dung_tin_nhan_khong_dau“, Module sẽ thay thế dấu ‘_’ thành ‘ ‘  là “noi dung tin nhan khong dau” khi gửi tin nhắn. Bạn có thể kiểm tra lại nội dung trên web của Module.

Để gửi tin có dấu, bạn cần chuyển ( encode ) số điện thoại và tin nhắn sang Uninode 16bit. Bạn truy cập vào link này để thực hiện chuyển sang Unicode.

==> Ví dụ : “http://192.168.100.204/cover/template_cover/set?position=0030003900330031003200330034003500360037&tilt=004e1ed90069002000640075006e0067002000740069006e0020006e00681eaf006e0020006300f3002000641ea50075002000671eed0069002001110069

Gọi điện bằng phương thức POST url : “http://IP_module/switch/call_phone/turn_on” . Lưu ý: cuộc gọi sẽ tự động kết thúc trong  khoảng 15s. Nếu đã cập nhật số điện thoại bằng mã Unicode ở trên, bạn cần cập nhật lại sđt bằng mã text ( vd : 0931234567 ) trước khi gọi điện.

Gửi tin nhắn KHÔNG DẤU bằng phương thức POST url : “http://IP_module/switch/send_sms/turn_on

Gửi tin nhắn CÓ DẤU bằng phương thức POST url : “http://IP_module/switch/send_smsuni/turn_on

Kiểm tra số dư TK bằng phương thức POST url : “http://IP_module/switch/check_money/turn_on

Kết thúc cuộc gọi bằng phương thức POST url : “http://IP_module/switch/end_call/turn_on

Bạn có thể sử dụng tool curl để test Module: ( download curl cho windows : https://curl.se/windows/)

curl --digest --user "admin:noha.vn_" -X POST "http://192.168.100.104/cover/template_cover/set?position=0933917723&tilt=noi_dung_tin_nhan" -v

curl --digest --user "admin:noha.vn_" -X POST "http://192.168.100.104/switch/call_phone/turn_on" -v

curl --digest --user "admin:noha.vn_" -X POST "http://192.168.100.104/switch/send_sms/turn_on" -v

curl --digest --user "admin:noha.vn_" -X POST "http://192.168.100.104/switch/check_money/turn_on" -v


Lưu ý thêm:

Để giữ kết nối wifi ổn định cho Module, bạn nên tạo request định kỳ đến Module. Ví dụ: 1 request/1 phút : curl –digest –user “admin:noha.vn_” http://192.168.100.104/text_sensor/ffc4_trthai_sim

– Module sẽ tự khởi động lại sau mỗi 3 ngày.

– Module sẽ tự truy vấn số dư tài khoản sau 24h uptime.